Det här bör du veta om föreningens ordningsregler:

Ansvar för ordningen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

För vem gäller reglerna

Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare. Även familjemedlemmar omfattas, liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du ska få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Först måste styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots anmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning.

Har du frågor

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

1. Om allmän aktsamhet

 • Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
 • Om akut skada inträffar i huset, tag i första hand kontakt med någon i styrelsen.

2. Om säkerhet

 • Meddela grannar eller styrelsen om du är bortrest under en längre tid.
 • Var försiktig med eld.
 • Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare. Är du hyresgäst och inte innehar brandvarnare ta kontakt med styrelsen omgående.

3. Om gemensamma kostnader

 • Var sparsam med varmvattenförbrukningen och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i föreningens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för vatten och el betalas av alla boende gemensamt.

4. Balkonger, altaner & uteplatser

 • Balkonger/altaner/uteplatser får inte användas för permanent förvaring av diverse saker som inte hör till normal balkong-/altan-/uteplatsmöblering.
 • Lägenhetsinnehavaren ansvarar att balkong/altan/uteplats hålls i gott skick.
 • Trädgård tillhörande lägenhet ska hållas i gott skick vilket innebär exempelvis att gräsmattor klipps regelbundet och häckar ska ansas och inte hänga över till angränsande trädgård/tomt eller gångbana. Finns rabatter ska dessa skötas och rensas ifrån ogräs.
 • Vid grillning på balkong får endast elgrill användas.
 • Placera blomlådor innanför balkongräcket.
 • Se till att balkong-/altandörr och fönster är ordentligt stängda för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning. Försök också att minimera vädringstiden vintertid.
 • Vid altanbygge krävs tillstånd av föreningen. Skicka in en skriftlig ansökan för godkännande innan bygget påbörjas.
 • För inglasning av balkong/altan/uteplats krävs även bygglov.

5. Matning av fåglar

 • Matning av fåglar är inte tillåten inom området på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

6. Husdjur

 • Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten/området och inte heller rastas inne på gårdarna, i planteringar eller på barnens lekytor.
 • Hundägare ska hålla hundar kopplade inom området. För allas trevnad ska hundbajs inom området plockas upp omgående.
 • Kattägare ansvarar gemensamt att kratta sandlådan inne på gårdarna.
 • Giftormar eller andra giftiga husdjur är inte tillåtna i vår förening.

7. Tvättstuga

 • Föreningen har totalt tre tvättstugor i området. Bokningsschema och särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan. 
 • OBS! Större mattor får endast tvättas i maskiner avsedda för mattvätt.

8. Mopeder och motorcyklar

 • Mopeder och motorcyklar får inte köras inne på gårdarna, från bommen räknat.

9. Gårdar, gemensamhetslokal

 • Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar med mera samlas ihop efter dagens slut.
 • Bollspel är inte tillåtet på parkeringsplatserna. På innegårdarna är bollekar endast tillåtna för mindre barn. Äldre barn hänvisas till “stora lekplatsen” eller andra avsedda platser.
 • Gemensamma lokaler finns att hyra. Bokningslista och regler för uthyrningen finns på föreningens expedition. Bokning ska ske på expeditionstid.
 • Marschaller ska placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar fasaden. Tag själv bort utbrunna marschallburkar samt eventuella stearin- och sotfläckar.
 • Det är ej tillåtet att avfyra fyrverkerier inne på gårdarna. Tänk också på att städa upp kartonger och dyl. efter dig om fyrverkerier har avfyrats på parkering eller annan plats inom området.

10. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter

 • Föreningen källsorterar avfallet av hänsyn till miljön. Markerade kärl för olika avfallsprodukter finns placerade i soprummet. Vänligen respektera indelningsordningen av miljöhänsyn.
 • Soprummet får endast användas för sedvanligt hushållsavfall (se separat utskick). Kartonger och övrigt emballage ska vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme. Föreningen betalar för varje tömning. Färgburkar och andra kemiska produkter får inte kastas eller lämnas i soprummet/övriga utrymmen utan ska lämnas på närmaste miljöstation.
 • Enligt lag ska el- och elektronikavfall samlas in särskilt och får därför inte lämnas som hushållsavfall. Du ansvarar själv för att transportera sådant avfall till närmaste miljöstation.
 • Tidningar slängs i avsedd container.

11. Vind

 • Det är inte tillåtet att förvara föremål på vinden då lösullen packas och isoleringsegenskapen förstörs.  

12. Parabolantenn och markiser

 • Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.
 • Vid uppsättning av markiser ska tillstånd ges av styrelsen.

13. Störningar

 • För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse av styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen i området. Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen.

14. Andrahandsuthyrning

 • Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Om uthyrningen ska pågå längre tid än två år ska hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta.

15. Lägenhetsunderhåll

 • Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att underhålla lägenheten. Du ansvarar endast för underhåll av lägenhetens inre delar. Föreningen svarar för det yttre underhållet. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste du se till att det repareras.
 • Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. En särskild bostadsrättsförsäkring kan vara ett bra skydd om olyckan är framme.

16. Förändringar i lägenheten

 • Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får till exempel lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa byggnationer i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbete.
 • Även om din bostadsrätt är ett fristående hus med egen ingång och trädgård tillhör både huset och trädgården föreningen. Du har därför inte rätt att göra förändringar av husets yttre eller av trädgården utan att ha tillstånd av styrelsen. Förändringar av staket, trädäck och andra liknande fasta installationer kräver därför styrelsens samtycke. Du kan annars tvingas att på egen bekostnad ta bort det du har byggt.

17. Bilkörning, parkering

 • Inne på gårdarna får trafik bara förekomma i samband med in- och utflyttning samt vid i- och urlastning av större/tyngre transporter. Parkering är i övrigt inte tillåten inne på gårdarna. Respektera gästparkeringsplatserna och deras ändamål.

18. Om du tänker flytta

 • Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap.

Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar.