Snöröjning och grus

Vinter

När snön kommer vill vi påminna om att det är ditt ansvar att skotta utanför din tomtgräns och även grusa om det är halt. Gröna gruslådor finns på varje gård där man kan hämta grus. Styrelsen ansvarar för påfyllning, hör gärna av er om det tagit slut i någon låda. Snögruppen ansvarar för de allmänna ytorna utanför gårdarna, såsom gångvägen mellan garagen och gårdarna, trottoaren längs gatan och runt förråd och kvartersgården.

Vår

På våren är det dags att sopa upp allt grus på gårdar och gångvägar. Kom
ihåg att du på samma sätt som med snöröjningen ansvarar var och en för att sköta
den delen av gångvägen som gränsar mot din tomt – bor du på en hörntomt ansvarar du alltså för gångvägen runt om huset. Tänk på att inte lägga tillbaka gruset i behållaren igen eftersom det gruset ska innehålla en viss del vägsalt. Det får inte heller slängas i trädgårdsavfallet. Lägg gärna ut det gamla gruset i gången ner mot skolan från gård 3 eller på gångvägen som går bakom gårdarna upp mot Ekriskan.

Planteringar

De träd och buskar som är planterade i din egen trädgård sköter du naturligtvis om själv. Övrigt som är planterat i området sköts av föreningen gemensamt.

Har du planer på att göra om din trädgård genom att t ex såga ner träd, ta bort häckar mm vill vi att du tar kontakt med styrelsen innan du påbörjar arbetet.

Tänk på att ett träd som kanske skuggar din tomt förmodligen ger en vacker utsikt från din grannes fönster.

Väljer du att göra större förändringar i din trädgård måste du vara medveten om att du är återställningsskyldig den dag du eventuellt flyttar från området.

Bygglov

Vill man bygga någonting över huvud taget eller till exempel sätta upp markis, skall styrelsen alltid informeras och man skall ha ett skriftligt förslag att visa upp. Vidare skall styrelsen godkänna bygget innan det påbörjas.

Styrelsen kommer att prata med berörda grannar innan vi godkänner några större ändringar.

Vill man bygga ett skärmtak kräver det alltid bygglov av kommunen. Hör med styrelsen om godkännande först, då ett bygglov från kommunen inte automatiskt ger dig lov att bygga.

Ett staket/plank får inte vara högre än 110 cm om det inte har ett ljusgenomsläpp på minst 30 %.

Styrelsen kommer inte att godkänna något som strider mot bygglovslagen, och kommer att anmäla misstänkt svartbygge till Byggnadsnämnden.

Vi räknas som flerfamiljshus och de flesta bygglovsbefriade åtgärder som t.ex. 15 kvm fritt skärmtak gäller bara en- och tvåfamiljshus.

Kommunen uppmanar även att försöka ha ett likvärdigt utseende på våra uteplatser, därför ber vi dig som vill bygga ny altan eller nytt staket att inte avvika för mycket från det som redan finns i vårt område.

Renovering

Om ni planerar att göra större renoveringar i framför allt badrum måste
styrelsen kontaktas i god tid innan renoveringen påbörjas.

Skall man ner i bottenplattan, vilket man måste för att t.ex. byta golvbrunn så
måste ett skriftligt godkännande inhämtas från styrelsen, detta för att man då
befinner sig på föreningens ansvarsområde.

När man väljer att renovera så står man också själv för alla kostnader som detta
medför, man kan t.ex. inte kräva att föreningen skall stå för kostnaden av
renovering av golvbrunnen.

Det är mycket viktigt att hantverkarna får information om att det kan gå olika
kablar i bottenplattan, vilket inte alltid är utritat på ritningen över badrummet.
Skulle en kabel klippas av får du själv stå för kostnaderna som detta medför,
även om du är på ”föreningens område”, vi har kontrollerat detta med en jurist
som förklarat att då medlemmen själv väljer att renovera ”just nu” så är man
också ansvarig för alla kostnader som det kan innebära.

Paragraf 42 och 43 i föreningens stadgar reglerar tillbyggnad och förändring i
lägenhet.